Contact Us

ALIC Center, 8 Tianda Road, Hefei, Anhui, China

Email: shichuan_wang@alic.com

Tel: 0551-62299623

Fax: 86551-62299615

Mobile: 139 5604 1091

Zip Code: 230088